Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 

WYKAZ SKRÓTÓW

SIGLA BIBLIJNE
ST - Stary Testament

RdzKs. RodzajuPrzKs. Przysłów
WjKs. WyjściaKohKs. Koheleta
KpłKs. KapłańskaPnpPieśń nad Pieśniami
LbKs. LiczbMdrKs. Mądrości
PwtKs. Powtórzonego PrawaSyrMądrość Syracha
JozKs. JozuegoIzKs. Izajasza
SdzKs. SędziówJrKs. Jeremiasza
RtKs. RutLmLamentacje
1 Sm1 Ks. SamuelaBaKs. Barucha
2 Sm2 Ks. SamuelaEzKs. Ezechiela
1 Krl1 Ks. KrólewskaDnKs. Daniela
2 Krl2 Ks. KrólewskaOzKs. Ozeasza
1 Krn1 Ks. KronikJlKs. Joela
2 Krn2 Ks. KronikAmKs. Amosa
EzdKs. EzdraszaAbKs. Abdiasza
NeKs. NehemiaszaJonKs. Jonasza
TbKs. TobiaszaMiKs. Micheasza
JdtKs. JudytyNaKs. Nahuma
EstKs. EsteryHaKs. Habakuka
1 Mch1 Ks. MachabejskaSoKs. Sofoniasza
2 Mch2 Ks. MachabejskaAgKs. Aggeusza
HiKs. HiobaZaKs. Zachariasza
PsKs. PsalmówMlKs. Malachiasza

NT - Nowy Testament

MtEw. wg św. Mateusza1 Tm1 List do Tymoteusza
MkEw. wg św. Marka2 Tm2 List do Tymoteusza
ŁkEw. wg św. ŁukaszaTtList do Tytusa
JEw. wg św. JanaFlmList do Filemona
DzDzieje ApostolskieHbrList do Hebrajczyków
RzList do RzymianJkList św. Jakuba
1 Kor1 List do Koryntian1 P1 List św. Piotra
2 Kor2 List do Koryntian2 P2 List św. Piotra
GaList do Galatów1 J1 List św. Jana
EfList do Efezjan2 J2 List św. Jana
FlpList do Filipian3 J3 List św. Jana
KolList do KolosanJudList św. Judy
1 Tes1 List do TesaloniczanApApokalipsa św. Jana
2 Tes2 List do Tesaloniczan

 

 


POZOSTAŁE SKRÓTY

aram.aramejskirkprękopis, -y
gr.greckiSam.Samarytański tekst
hebr.hebrajskisyr.syryjski przekład
kod.kodeks (rękopis)Targ.Targum, -y
LXXSeptuaginta, grecki przekład STtłum.tłumaczenie, tłumaczą
odm.odmienny, -ieTMtekst masorecki
oryg.oryginalnyVLstarołaciński przekład
par.miejsca paralelneWlgWulgata
popr.poprawka, poprawiająwgwedług
por.porównaj.zob.zobacz
przekł.przekład

 

 Kursywa - wskazuje na cytaty z innych ksiąg Pisma Świętego.
1 - w tekście odsyła do przypisu w prawej kolumnie. Przypis zaczyna się od podania liczby rozdziału i wiersza. Jeśli w jednym wierszu jest więcej powtórzeń numeru, w przypisie powtarza się odnośne słowa tekstu przekładu.
[] - nawias kwadratowy zamyka wyrazy, których wprawdzie nie ma w tekście biblijnym, lecz które są niezbędne w przekładzie ze względu na sens bądź na wymagania języka polskiego.
<> - nawias trójkątny zamyka glosy lub miejsca w tekście przekazanym krytycznie niepewne.
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII