Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
STARY TESTAMENT
2 Księga Samuela
 

Zwycięstwo nad sąsiednimi narodami

8
Po tych wydarzeniach Dawid pobił Filistynów i zmusił ich do uległości. Odebrał też z rąk Filistynów Gat1. Potem pobił Moabitów i zmierzył ich sznurem, rozkazawszy im położyć się na ziemi. Wymierzył dwa sznury tych, co mieli być zabici, a długość jednego sznura dla tych, którzy mieli pozostać przy życiu2. Tak Moabici stali się niewolnikami Dawida płacącymi daninę. Dawid pobił też Hadazera, syna Rechoba, króla Soby, kiedy ten wyprawił się, aby przywrócić swą władzę nad Rzeką. Wziął mu też Dawid tysiąc siedemset konnicy i dwadzieścia tysięcy piechoty. Poprzecinał ścięgna skokowe wszystkich koni zaprzęgowych, zostawiając z nich tylko sto zaprzęgów. Kiedy Aramejczycy z Damaszku przybyli na odsiecz królowi Soby, Hadadezerowi, Dawid pobił dwadzieścia dwa tysiące ludzi spośród Aramejczyków. Potem umieścił Dawid załogi w Aramie damasceńskim, Aramejczycy zaś stali się niewolnikami Dawida, płacącymi daninę. Tak Pan udzielał Dawidowi pomocy we wszystkim, co ten zamierzył.
Dawid zabrał też złote uzbrojenie3, jakie mieli słudzy Hadadezera, i przeniósł je do Jerozolimy. A z miast Hadadezera, Tebach i Berotaj, zabrał król Dawid również wielką ilość brązu.
Gdy usłyszał Tou, król Chamat, że Dawid rozbił całe wojsko Hadadezera, 10 posłał syna swego Hadorama do króla Dawida, aby go pozdrowić i powinszować mu, że walcząc z Hadadezerem, pokonał go, bo Hadadezer był w wojnie z Tou. Hadoram przywiózł też przedmioty ze srebra, ze złota i brązu4. 11 Król Dawid poświęcił je również Panu wraz ze srebrem i złotem, które pobrał5 ze wszystkich podbitych narodów: 12 z Edomu6, Moabu, od Ammonitów, Filistynów, Amalekitów, wraz z łupami pochodzącymi od Hadadezera, syna Rechoba, króla Soby.
13 Imię Dawida stało się sławne. Powracając zaś pobił osiemnaście tysięcy Edomitów w Dolinie Soli7. 14 I w Edomie pozostawił załogi. Wszyscy więc Edomici stali się niewolnikami Dawida: Pan udzielał Dawidowi pomocy we wszystkim, co ten zamierzył.
15 Dawid panował nad całym Izraelem, wykonując sąd i sprawiedliwość nad całym swoim ludem.
16 Joab, syn Serui, był dowódcą wojska, Joszafat zaś, syn Achiluda, był pełnomocnikiem8, 17 Sadok, syn Achituba, i Abiatar, syn Achimeleka, byli kapłanami, Serejasz zaś był pisarzem. 18 Benajasz, syn Jojady, sprawował dowództwo nad Keretytami i Peletytami9, a synowie Dawida byli kapłanami9.
««  2 Sm 8  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (2 Sm)
 
WSTĘP
««  2 Sm 8  »»
 

2 Sm 8, 1 - Tekst popr. wg 1 Krn 18,1; hebr.: "wędzidło łokcia", co inni zatrzymują w sensie "przeszkody ruchów".

2 Sm 8, 2 - Surowa ta kara zgodna była z ówczesnymi obyczajami wojennymi.

2 Sm 8, 7 - Wyraz ten inni oddają jako: "kołczany", "tarcze" lub "pasy".

2 Sm 8, 10 - Popr. wg 1 Krn 18,10.

2 Sm 8, 11 - Popr. wg 1 Krn 18,11; hebr.: "poświęcił".

2 Sm 8, 12 - Popr. wg 1 Krn 18,11; hebr.: "Aramu".

2 Sm 8, 13 - Tekst popr.

2 Sm 8, 16 - Był to doradca króla, pośrednik między królem a ludem, a także nadworny mistrz ceremonii.

2 Sm 8, 18 - "Keretyci i Peletyci" - przyboczna gwardia Dawida, złożona z najemników cudzoziemskich, być może z Kreteńczyków i Filistynów; "kapłanami" - zapewne w znaczeniu zastępców w czynnościach liturgicznych w których brał udział sam król (por. 2 Sm 6,13-20). Inaczej funkcje synów określa 1 Krn 18,17.


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY