Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
STARY TESTAMENT
Mądrość Syracha
 

Przekleństwo bezbożnych

16
Nie pragnij wielkiej liczby dzieci, jeśliby miały być przewrotne,
ani nie chwal się synami bezbożnymi!
I chociażby byli liczni, nie chełp się nimi,
jeśli bojaźni Pańskiej nie mają.
Nie licz na ich życie
ani nie zwracaj uwagi na wielką ich liczbę!
Więcej bowiem może znaczyć jeden niż tysiąc
i lepiej umrzeć bezdzietnym, niż mieć dzieci bezbożne.
Przez jednego mądrego miasto się zaludnia,
a pokolenie żyjących bez Prawa zmarnieje.
Wiele takich rzeczy widziało moje oko,
a jeszcze więcej słyszało me ucho.
W zgromadzeniu grzeszników zapalił się ogień1
i przeciw narodowi buntowniczemu gniew się rozżarzył.
Nie przepuścił [Pan] dawnym olbrzymom,
którzy się zbuntowali ufni w swą siłę2.
Nie darował współmieszkańcom Lota,
których zatracił z powodu ich pychy3.
Nie miał miłosierdzia nad narodem zatracenia4,
co został zgładzony4 z powodu swych grzechów.
10 Podobnie postąpił z sześciuset tysiącami pieszych,
którzy zebrali się w twardości swego serca5.
11 I chociażby był tylko jeden twardego karku,
byłoby dziwne, gdyby został bez kary.
Ma Pan miłosierdzie, ale i zapalczywość,
hojny w zmiłowania, ale i gniew wylewa.
12 Jak wielkie miłosierdzie, tak wielka i Jego surowość,
sądzi człowieka według jego uczynków.
13 Nie ucieknie grzesznik z rzeczą skradzioną
ani cierpliwość bogobojnego nie dozna zawodu.
14 Każdej jałmużnie bowiem wyznaczy miejsce
i każdy według uczynków swych znajdzie [odpłatę]6.

Wszechwiedzący i wszechmocny jest Pan7

17 Nie mów: «Ukryję się przed Panem
i któż z wysoka o mnie pamiętać będzie?
W wielkim tłumie nie będę rozpoznany
i czymże jest moja dusza w bezmiarze stworzenia?»
18 Oto niebo i niebo niebios8,
przepaść i ziemia trzęsą się od Jego wejrzenia,
19 góry też i fundamenty ziemi,
gdy na nie popatrzy, drżą z przerażenia.
20 Ale serce nie zastanawia się nad tym
i któż uważa na Jego drogi?
21 Huragan, którego człowiek nie zobaczy,
i bardzo wiele dzieł Jego pozostaje w ukryciu.
22 «Któż obwieści dzieła sprawiedliwości
albo kto się ich doczeka? Dalekie jest bowiem przymierze».
23 Tak sądzi ten, co mało posiada umiejętności,
i głupio myśli mąż bezrozumny i oszukany.

Człowiek w dziele stworzenia

24 Słuchaj mię, synu, zdobądź wiedzę
i do słów moich przyłóż swe serce!
25 Z umiarem objawię naukę
i z troskliwością wyłożę wiedzę.
26 Na rozkaz Pana, na początku, stały się Jego dzieła9
i gdy tylko je stworzył, dokładnie określił ich zadanie.
27 Uporządkował je na zawsze,
od początku aż w daleką przyszłość.
Nie odczuwają głodu ani zmęczenia
i nigdy nie porzucą swego zadania,
28 żadne nie zderzy się z drugim
i Jego słowom nigdy nie odmówią posłuchu.
29 Następnie zwrócił Pan wzrok swój na ziemię
i napełnił ją dobrami swoimi.
30 Pokrył jej oblicze wszelkiego rodzaju istotami żywymi,
które do niej powrócą.
PROLOG
««  Syr 16  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Syr)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Syr 16  »»
 

Syr 16, 6 - Por. Lb rozdz. 16 [->Lb 16,1].

Syr 16, 7 - Por. Rdz 6,1-7.

Syr 16, 8 - Por. Rdz 19,1-29.

Syr 16, 9 - "Narodem zatracenia" - chodzi o mieszkańców ziemi Kanaan; "został zgładzony" - inne tłum.: "wynosił się" (Wlg), "został wygnany z posiadłości" (hebr.).

Syr 16, 10 - Por. Wj 12,37; Lb 11,21; Lb 14,20-38.

Syr 16, 14 - Hebr.: "Każdy, kto czyni sprawiedliwość (= daje jałmużnę), otrzyma odpłatę". Część rkp ma: "15 Pan uczynił twardym faraona, tak iż Go nie poznał, aby poznano wszystkie Jego dzieła pod niebem. 16 Jego miłosierdzie jawne jest wszelkiemu stworzeniu, a światło i mrok rozdzielił między ludzi (gr. dod.: diamentem)".

Syr 16, 17-23 - Tekst gr. skażony oddaje tylko główną myśl tekstu hebr.: cała natura drży przed Bogiem, a grzesznik zaślepiony tego nie rozumie, owszem, twierdzi: jak można uważać huragan za narzędzie kary Bożej, skoro on i wiele innych dzieł Bożych jest nie do pojęcia: to z kolei utwierdza grzesznika w przekonaniu, że i kary za przekroczenie Przymierza są dalekie.

Syr 16, 18 - Por. Pwt 10,14; 1 Krl 8,27.

Syr 16, 26 - Por. Rdz rozdz. 1 [->Rdz 1,1].


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY