Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
STARY TESTAMENT
Księga Micheasza
 

NADZIEJE MESJAŃSKIE


Panowanie Boga na Syjonie1

4
Stanie się na końcu czasów:
będzie ustanowiona góra domu Pańskiego,
utwierdzona na wierzchu gór,
a wystrzeli ponad pagórki.
I popłyną do niej ludy.
Pójdą liczne narody i powiedzą:
«Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską,
do domu Boga Jakubowego,
niech nas nauczy dróg swoich,
byśmy chodzili Jego ścieżkami»,
bo z Syjonu wyjdzie nauka
i słowo Pańskie z Jeruzalem.
Będzie On rozjemcą między licznymi ludami
i wyda wyroki na narody potężne, odległe;
i przekują miecze swe na lemiesze,
a swoje włócznie na sierpy.
Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza,
nie będą się więcej zaprawiać do wojny,
lecz każdy będzie siadywał pod swą winoroślą
i pod swym drzewem figowym;
i nie będzie tego, kto by niepokoił,
bo usta Pana Zastępów przemówiły.
Choćby wszystkie ludy występowały,
każdy w imię swego boga,
my jednak występować będziemy
w imię Pana, Boga naszego,
zawsze i na wieki2.

Powrót wygnańców do królestwa Bożego3

W owym dniu - wyrocznia Pana -
zbiorę chromych,
zgromadzę wygnańców
i tych, których utrapiłem.
Chromych uczynię Resztą,
a wyrzutków - narodem mocnym.
I będzie królował Pan nad nimi
na górze Syjon, odtąd i aż na zawsze.
A ty, Wieżo Trzody4,
Ostojo4 Córy Syjonu,
do ciebie dawna władza powróci,
władza królewska - do Córy Jeruzalem.

Groźba niewoli i obietnica uwolnienia

Czemu teraz tak szlochasz?
Czy nie ma króla u ciebie
albo zginęli twoi doradcy,
że chwycił cię ból jak rodzącą?
10 Wij się z bólu i jęcz
jak rodząca, Córo Syjonu,
bo teraz musisz wyjść z miasta
i w polu zamieszkać.
Pójdziesz aż do Babilonu5,
tam będziesz ocalona,
tam cię odkupi Pan
z ręki twych nieprzyjaciół.

Wizja oblężenia i uwolnienie Jerozolimy6

11 Zebrało się teraz przeciw tobie
wiele narodów, które mówią:
«Niech będzie zbezczeszczona,
niech się nasycą oczy nasze [ruiną] Syjonu!»
12 Ale one nie znają zamiarów Pana,
planów Jego nie pojmują,
że On je zgromadził
jak snopy na klepisku.
13 Wstań i młóć, Córo Syjonu!
Bo róg twój uczynię z żelaza,
a kopyta twoje zrobię ze spiżu
i zmiażdżysz ludy mnogie;
obłożysz klątwą ich łupy dla Pana
i bogactwa ich dla Władcy całej ziemi.
14 Teraz zbieraj się w bandy, Córko band!7
Oblężenie przeciw nam7 zgotowano,
rózgą bić będą w policzek
sędziego Izraela7.
««  Mi 4  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Mi)
 
WSTĘP
««  Mi 4  »»
 

Mi 4, 1 - Gdy w latach 720-700 armia asyryjska poczyniła szereg wypadów do Palestyny i zapowiedziany wyrok na Jerozolimę (zob. Mi 1,10) już się spełnił. Micheasz wieści nowe objawienie, pełne wspaniałych nadziei: wizję powszechnego królestwa sprawiedliwości i pokoju. Pod obrazem Jerozolimy, wywyższonej ponad otaczające ją pagórki, Micheasz widzi boskie źródło światła i świętości, objawionej wszystkim ludziom (por. Iz 2,2nn; są to te same słowa: prawdopodobnie obaj prorocy cytują jakiś fragment starszej literatury; por. też Iz 60,1-22).

Mi 4, 5 - Późniejszy dodatek liturgiczny, jak Iz 2,5.

Mi 4, 6 - Zapowiedziane królestwo pokoju (w. 1-4) nastąpi dopiero po odbyciu kary wygnania. Powrót wygnańców odbędzie się w atmosferze ciepła, miłości i bezpieczeństwa pod skrzydłami Boga jako Dobrego Pasterza (por. Ez 34,11-16; Iz 40,11).

Mi 4, 8 - "Wieżo Trzody" - hebr.: Migdal-Eder, nazwa miejscowości z czasów patriarchy Jakuba (Rdz 35,21); tu przenośnie o Jerozolimie jako bezpieczniej owczarni; "Ostojo" - hebr.: Ofel, wzgórze w południowo-wschodniej części starej Jerozolimy, za czasów Dawida silnie ufortyfikowane, mieściło rezydencję królewską; tutaj symbol władzy i bezpieczeństwa.

Mi 4, 10 - Wzmianka o Babilonie jest późniejszym dodatkiem.

Mi 4, 11 - W odróżnieniu od poprzednich, ta przepowiednia opisuje uwolnienie się Syjonu od oblężenia własnymi siłami (por. Iz 10,24-27 itd.). Nie można jednak stwierdzić w historii Jerozolimy takiego oblężenia. Może chodzi tu o inwazję Sennacheryba w r. 701? Później ataki na Jerozolimę i jej zwycięstwa staną się tematem eschatologicznym (Ez rozdz. 38-39 [->Ez 38,1]; Jl rozdz. 4 [->Jl 4,1]; Za rozdz. 14 [->Za 14,1]).

Mi 4, 14 - W Wlg zaczyna się rozdział 5. "Córką band" nazwany Izrael dla podkreślenia jego deprawacji; Wlg: "córko zbójcy"; inni tłum.: "Teraz się zbieraj do wypadów, zwolenniczko wypadów" lub "Wtedy zgraja będzie żałować". LXX: "Teraz obwaruj się, domu warowny"; Wlg: "Teraz zburzona będziesz, córko zbójcy"; "przeciw nam": Prorok utożsamia się z cierpiącym narodem; "sędziego Izraela": króla (Am 2,3). Tak poniżonego "sędziego Izraela", tj. króla Ezechiasza (2 Krl 18,13-16), i opłakany stan Izraela (por. Mi rozdz. 2-3 [->Mi 2,1]) Prorok zręcznie zestawia z Mesjaszem-Królem, którego narodziny zapoczątkują nową erę chwały i pokoju (por. Iz 9,5).


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY