Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
STARY TESTAMENT
Księga Ezdrasza
 

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA


Dekret Cyrusa. Szeszbassar

1
1 Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza1, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku [jego panowania], tak iż obwieścił on, również na piśmie, w całym państwie swoim, co następuje: «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie w Judzie2. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Pana, Boga izraelskiego - ten to Bóg, który jest w Jerozolimie. A co do każdego z pozostających jeszcze przy życiu - to współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem i bydłem - oprócz darów dobrowolnych dla domu Bożego w Jerozolimie».
Zatem naczelnicy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, wybrali się w drogę, aby zbudować dom Pański w Jerozolimie. A wszyscy ich sąsiedzi poparli ich wszystkim3: srebrem, złotem, sprzętem, bydłem i kosztownościami - oprócz wszystkich darów dobrowolnych. A król Cyrus wydał sprzęty domu Pańskiego, które Nabuchodonozor4 zabrał z Jerozolimy i złożył w domu swego boga. I wydał je Cyrus, król perski, skarbnikowi Mitredatowi, który przekazał je Szeszbassarowi5, księciu judzkiemu. A oto liczba tych sprzętów: czasz złotych - trzydzieści, czasz srebrnych - może6 tysiąc dwadzieścia dziewięć, 10 pucharów złotych - trzydzieści, pucharów srebrnych - około czterystu dziesięciu, innych sprzętów - tysiąc; 11 wszystkich sprzętów złotych i srebrnych - pięć tysięcy czterysta. To wszystko przyniósł Szeszbassar, gdy przyprowadził wygnańców z Babilonii do Jerozolimy.
«« Ezd 1  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ezd)
 
WSTĘP
«« Ezd 1  »»
 

Ezd 1, 1 - Wiersze 1-3a (aż do słów "niech idzie") = 2 Krn 36,22n. "Cyrusa": od r. 559 (jako władca Babilonu od r. 538) do 529 przed Chr.; tu: rok pierwszy panowania nad Babilonem. "Jeremiasza"; Jr 25,11n; Jr 29,10.

Ezd 1, 2 - Królowie perscy ze względów politycznych odbudowywali i innym narodom ich świątynie.

Ezd 1, 6 - "Wszystkim", popr. wg 3 Ezd 2,6.

Ezd 1, 7 - Hebr. Nebukadnesar.

Ezd 1, 8 - Wódz pierwszych repatriantów; por. w. 11 oraz Ezd 5,14.16.

Ezd 1, 9 - Słowo oddane przez "może" ma, zdaje się, wyrazić, że podana liczba nie jest pewna.


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY